BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Przedmiot działalności - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
jest jednostką organizacyjną Miasta Piekary Śląskie utworzoną do realizacji,
w szczególności zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

Działalność Ośrodka rozpoczęła się 1 lipca 1990r., swoim zakresem obejmuje obszar administracyjny Miasta Piekary Śląskie.

Siedziba Dyrekcji Ośrodka znajduje się w Piekarach Śląskich, przy ul. Bpa Nankera 103.

Podstawowym celem Ośrodka jest: udzielanie pomocy finansowej, świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy  o pomocy społecznej MOPR realizuje również zadania wynikające z:     

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
 • Ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do  alimentów.
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudniedniu socjalnym.
 • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
 • Uchwały nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Uchwały nr XXXVIII/513/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020