BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Deklaracja dostępności - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresem http://bip.mopr.piekary.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bip.mopr.piekary.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-14.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-19.
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-06-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony pod adresami: https://wave.webaim.org oraz http://checkers.eiii.eu

Deklaracja dostępności dostępna jest pod adresem: http://bip.mopr.piekary.pl/deklaracja-dostepnosci

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • dane kontaktowe,
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).


Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Katarzyna Szczygłowska. Można skontaktować się z nią mailowo - dostepnosc@mopr.piekary.pl lub telefonicznie - 32 288 35 74 wew. 605.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej powyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Biskupa Nankera 103, 41-940 Piekary Śląskie

 • Budynek w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest częściowo przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.Od strony głównego wejścia w budynku po lewej stronie, znajduje się platforma przyschodowa - umożliwiająca wjazd na parter Ośrodka. Przy schodach zamontowane są poręcze.
 • W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na wszystkich piętrach przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • W budynku nie ma: oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Centrum Usług Społecznych ul. Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.Na zewnątrz budynku, po lewej stronie od wejścia głównego – znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra.
 • W budynku jest winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na każdym piętrze budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Centrum Usług Społecznych ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu (na tyłach siedziby Urzędu Miasta Piekary Śląskie). Wewnątrz obiektu po prawej stronie znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca wjazd na piętro.
 • W budynku jest platforma do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Okrzei 25 w Piekarach Śląskich

 • Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku znajduje się wysoki stopień (zamontowana poręcz). Brak podjazdu oraz windy.
 • Korytarze w budynku są wąskie. Na piętro prowadzą schody z zamontowanymi poręczami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak miejsc parkingowych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych ul. Olimpijska 3 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba PTPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze, przy schodach zamontowane są poręcze. W budynku brak jest windy.
 • Na piętro prowadzą schody z zamontowanymi poręczami. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Punkt Terenowy Pracowników Socjalnych ul. Kalwaryjska 58 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba PTPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem znajduje się stopień (bez poręczy). Pomieszczenia znajdują się na parterze, jednakże drzwi oraz pomieszczenia są wąskie.
 • Korytarze w pomieszczeniach są wąskie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Dział Pieczy Zastępczej ul. Bytomska 67 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba DPZ w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia znajdują się na II piętrze, gdzie prowadzą strome schody (z zamontowanymi poręczami). W budynku brak jest windy.
 • Korytarze w pomieszczeniach są wąskie. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Zespół Asysty Rodzinnej ul. Oświęcimska 45 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba ZAR i Klub Seniora SIELANKA w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia usytuowane są w piwnicy – gdzie prowadzą schody w dół (wraz z zamontowaną poręczą). Brak podjazdu oraz windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Zespół Usług i Wsparcia Społecznego ul. Wigury 5 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba ZUiWS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze do których prowadzą schody (zamontowane poręcze). Brak podjazdu oraz windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Zespół Pracy Socjalnej ul. Wyszyńskiego 31 w Piekarach Śląskich

 • Budynek w którym znajduje się siedziba ZPS w Piekarach Śląskich, nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na parterze, prowadzą do nich schody – brak poręczy, podjazdu oraz windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich

 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze do których prowadzą schody (zamontowane poręcze). Brak podjazdu oraz windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach nie prowadzi żadnych aplikaji mobilnych.

 

 

Informacje dodatkowe

 • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie,
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Poza tym przyciskiem z ikoną oka można włączyć tryb wysokiego kontrastu.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 5 razy na sekundę.
 • Strona posiada ułatwienia pozwalające na zwiększanie i zmniejszanie czcionki, a także możliwość odczytywania treści poprzez automatycznego lektora.
 • Mapa strony umożliwia w szybki i prosty sposób przejście do interesującej partii danych.
 • Na każdej podstronie, tuż pod banerem, znajduje się poziome menu nawigacyjne pozwalające określić aktualną pozycję w hierarchii strony.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab i strzałek i używać skrótów:
  • Tab - przechodzenie między elementami nawigacji (np. menu, szukaj, drukuj).
  • Ctrl + „+” - pomniejszanie czcionki
  • Ctrl + „-„ - powiększanie czcionki
  • Enter - pobieranie załącznika na którym ustawiony jest tabulator i potwierdzanie wyboru przejścia do strony/opcji zaznaczonej tabulatorem
  • Ctrl + „P” - drukowanie otwartej karty