BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Klauzula Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Klauzula Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Obraz klauzula RODO
Obraz klauzula RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
2. W MOPR w Piekarach Śląskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 32 288 35 74 lub adresem e-mail:iod@mopr.piekary.pl
3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
-  w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6. ust.1 lit. c   
-  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów  zgodnie z art.6 ust.1 lit. a
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  zgodnie z art.6. ust.1 lit. e
4. MOPR w Piekarach Śląskich może pozyskiwać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
- realizacji zadań własnych i zleconych miasta oraz powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw określonych w Statucie Ośrodka,
- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno - promocyjnych dotyczących zadań Ośrodka,
-  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia MOPR w Piekarach Śląskich poprzez monitoring 
z zachowaniem prywatności i godności osób,
-  dostarczania do Ośrodka  nowych zasobów materialnych, usług i praw,
-  obsługi procesów rekrutacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,     w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7.  W związku z przetwarzaniem przez MOPR w Piekarach Śląskich, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest administrator danych;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegać profilowaniu  art. 22 RODO
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR w Piekarach Śląskich Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do   właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych.


Data wytworzenia: 2018-05-25 10:02 Autor: Mirosława Kusz Data publikacji: 2018-05-25 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Ramfeld Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-01 Osoba modyfikująca: Tomasz Marek